subterranean-termites-working-2022-11-02-04-09-48-utc